Podaci za identifikaciju
Poreski indentifikacioni broj (PIB): 101508807
Matični broj pravnog lica: 07611862
Naziv firme: Proizvodno trgovinsko preduzeće "Čar" Export - Import D.O.O
Ime i prezime ovlašćenog lica: Milan Kostadinović
Podaci o sedištu firme: Ul. Dragoslava Srejovića 91
Opština: Kragujevac
Mesto: Kragujevac
Telefon: 034.301.420; 301.565
Fax: 034.334.067
Email: office@car.rs
Obveznik PDV: Da
Broj potvrde o evidentiranju za PDV: 127947618
Podaci o delatnosti
Naziv firme: PTP "Čar" Export - Import D.O.O
Šifra delatnosti: 2012
Podaci o tekućim računima
Naziv banke Adresa Broj tekućeg računa
"Čačanska banka" Kragujevac 155-10288-89
"Credy banka" Kragujevac 150-228-36
"Vojvođanska banka" Kragujevac 355-1034386-97
"Banka Intesa" Kragujevac 160-134604-75
"Procredit bank" Kragujevac 220-102030-37
"Komercijalna banka" Kragujevac 205-127322-11